Das ist die Seite von Gustav Freudmann / Mei Liadabuach

 

Schdö da vua

(Imagine / John Lennon)

Schdö da vua, ka Himmereich.
Es is gaunz leichd, prowias.
Do drundtn ka Vadaummnis.
Und do drobn nua himmeblau.
Jedsd schdö da vua, mia olle
lebadn nua fias Jedsd...

Schdö da vua, kane Schdoodn.
Des is do ned so schwea.
Fia nix dedtn, fia nix schdeam,
Ka Religion fia nix mea.
Jedsd schdö da vua, mia olle
friedlich midanaund...

Es glaubds vielleichd, i dram nua,
owa i bin jo ned allaa.
Es kummd da Dog, do sads dabei.
Und de gaunze Wöd
wiad sei wia_r_ans.

Schdö da vua, ois ghead olle.
I frog mi obsdas kaunnsd.
Gia und Hunga brauchd kana.
Und olle Leid san Freind.
Jedsd schdö da vua, mia olle,
deun si d'gaunze Wöd...

Es glaubds vielleichd, i dram nua,
owa i bin jo ned allaa.
Es kummd da Dog, do sads dabei.
Und de gaunze Wöd
wiad lebn wia_r_ans.


© Gustav Freudmann 2016, 2017, 2018, 2019